• Home

Algemene voorwaarden

Welkom op de webshop van Karine’s Bakkerij uit Sint-Andries (Brugge). Een ideaal moment om een bestelling te plaatsen van je favoriete producten. Zo besteld en zo opgehaald in de bakkerij op een moment dat het jou het beste past.
Smakelijk!

Algemene voorwaarden

  1. Uw relatie met Karine’s bakkerij shop.

1.1 De bestellingen, leveringen en betalingen via onze Webshop noemen we verder de ‘Services’. Deze Services zijn onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden en vormen een juridische overeenkomst tussen u en Karine’s bakkerij shop.

Karine’s bakkerij shop:
Maatschappelijke zetel: Gistelse Steenweg 136, 8200 Sint-Andries (Brugge)

Mail: hallo@karinesbakkerijshop.be

Tel.: 050/38.64.53

Ondernemingsnummer: Btw BE0745 676 216

1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Karine’s bakkerij shop, zijn op uw overeenkomst met Karine’s bakkerij shop altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit dit document van toepassing.

1.3 Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Karine’s bakkerij shop met betrekking tot uw bestellingen, leveringen en betalingen. Lees deze algemene verkoopsvoorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de ‘Voorwaarden’.

  1. De Voorwaarden accepteren

2.1 U kunt de Services pas gebruiken nadat u heeft ingestemd met de Voorwaarden. Als u de Voorwaarden niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van de Services.

2.2 U kunt de Voorwaarden accepteren door te klikken om de Voorwaarden te accepteren, deze optie is door Karine’s bakkerij shop beschikbaar gesteld in de gebruikersinterface van een Service.

  1. Aanbiedingen, prijzen, afbeeldingen producten

3.1 Aanbiedingen door en prijzen van Karine’s bakkerij shop zijn vrijblijvend. De prijzen van de webshop kunnen afwijken van de prijzen in het verkooppunt (1.1). Karine’s bakkerij shop accepteert geen aansprakelijkheid voor typ- of drukfouten.

3.2 Alle foto’s op onze webshop zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen derhalve mogelijk visueel afwijken.

3.3 Karine’s bakkerij shop behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften door te rekenen.

3.4 Alle geldende prijzen zijn steeds prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele betaalkosten en/of leveringskosten.

  1. Bestellingen

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van een bestelling door Karine’s bakkerij shop. Bestellingen voor dezelfdedag worden tot 16 uur verwerkt. Na 16 uur is het niet meer mogelijk voor dezelfde dag te bestellen.

4.2 Karine’s bakkerij shop behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

4.3 Karine’s bakkerij shop kan u ten alle tijde telefonisch of via e-mail contacteren met de vraag uw bestelling schriftelijk te bevestigen of aan te passen.

  1. Leveringen

5.1 Karine’s bakkerij shop levert de via de Webshop bestelde goederen enkel af in haar verkooppunt (zie 1.1 ) waar ze door u zullen worden afgehaald op de voorziene dag tijdens onze openingsuren en rond het beloofde tijdstip van afhaling.

5.2 De bestelde goederen worden bij de levering door u nagezien op kwaliteit en correctheid.

  1. Betalingen

6.1 Karine’s bakkerij shop accepteert de betaling zoals weergegeven op de afrekenpagina.

6.2 Indien de online betaling om welke reden dan ook niet uitgevoerd werd, neemt dit de verschuldigdheid van de prijs niet weg en dient deze per overschrijving voldaan te worden op het volgende rekeningnummer, BE36 0018 8367 0581, binnen de wettelijke betalingstermijn van 14 dagen na levering.

6.3 Het risico van de goederen gaat over van Karine’s bakkerij shop naar u zodra de aflevering gebeurde. De eigendom zelf gaat evenwel pas over naar u na ontvangst van de betaling.

  1. Herroeping en retourbeleid

7.1 U mag het contract herroepen om welke reden dan ook en zonder opgave daarvan. U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen mits Karine’s bakkerij shop hiervan per e-mail (hallo@karinesbakkerijshop.be) op de hoogte wordt gesteld, binnen 14 dagen na:– de dag waarop u het product fysiek hebt ontvangen;– de dag waarop u het laatste product fysiek hebt ontvangen indien u in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;– de dag waarop u het laatste zending of het laatste onderdeel fysiek hebt ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.

7.2 U zendt de producten onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop u uw beslissing om het contract te herroepen overeenkomstig artikel 7.1 heeft meegedeeld, terug. De termijn is in acht genomen wanneer u de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

7.3 In geval van herroeping zal de prijs van de producten volledig aan u worden terugbetaald als de geretourneerde producten allen in de originele verpakking worden teruggestuurd. De kosten van het terugzenden zijn steeds volledig te uwen laste.

7.4 Als het product gebreken vertoont, mag u dit melden en het product retourneren conform de wijze en termijnen vermeld in punt 7.1 en 7.2. Karine’s bakkerij shop biedt u naar uw keuze vermeld op het contactformulier een nieuw product aan of uw geld terug, en betaalt de kosten van het verzenden en retourneren.

7.5 Retourzendingen dienen te gebeuren aan het adres van de vennootschapszetel van Karine’s bakkerij shop, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders gevraagd.

7.6 Wanneer u een product aan Karine’s bakkerij shop retourneert, o.w.v. herroeping dan wel gebreken aan het product, moet u dit mailen naar hallo@karinesbakkerijshop.be.

7.7 Wanneer u een product aan ons retourneert, o.w.v. herroeping, dan wel gebreken aan het product, zal Karine’s bakkerij shop het geretourneerde product controleren en u binnen een redelijke termijn per e-mail op de hoogte stellen van de eventuele terugbetaling.

7.8 Terugbetalingen gebeuren onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door u tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat u als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten heeft. Het verschuldigde bedrag wordt zo snel mogelijk verwerkt en in ieder geval binnen 30 dagen nadat we uw melding inzake uitoefening van uw herroepingsrecht ontvingen of nadat Karine’s bakkerij shop u per e-mail heeft laten weten dat u recht hebt op terugbetaling voor het product met gebreken en nadat we alle producten retour ontvangen hebben.

7.9 Als u niet handelt conform punt 7.1, 7.2 en 7.3, hebt u geen recht op herroeping of het doen gelden van klachten voor gebreken. In voorkomend geval kan er uiteraard ook geen sprake zijn van terugbetaling of vervanging van de producten.

7.10 Deze regeling geldt niet voor goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid. Partijen aanvaarden dat alle goederen die onder meer melkgerelateerde producten, graanproducten, vleesproducten of eieren betreffen onder deze uitzonderingsregeling vallen en waarop derhalve het herroepingsrecht niet geldt.

  1. Aansprakelijkheid

8.1 Karine’s bakkerij shop is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Karine’s bakkerij shop is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Karine’s bakkerij shop komen.

8.2 Karine’s bakkerij shop draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover ze onder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.

8.3 Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Karine’s bakkerij shop eveneens geen verantwoordelijkheid.

8.4 Karine’s bakkerij shop is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.

8.5 Aansprakelijkheid voor schade waartegen u reeds bent verzekerd wordt ten alle tijden door Karine’s bakkerij shop uitgesloten.

8.6 Aansprakelijkheid voor schade die door Karine’s bakkerij shop is toe te rekenen beperkt zich tot het bedrag van de bestelling of hoogstens tot het bedrag waartoe Karine’s bakkerij shop verzekerd is.

  1. Wijzigingen van de Voorwaarden

9.1 Karine’s bakkerij shop kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Karine’s bakkerij shop via de Website een nieuwe versie van de voorwaarden beschikbaar stellen.

9.2 U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd, Karine’s bakkerij shop dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden.

9.3 U begrijpt en stemt ermee in dat Karine’s bakkerij shop eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via onze Webshop. In dit geval kunnen de Services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft gegeven.

  1. Algemene juridische voorwaarden

10.1 U stemt ermee in dat, indien Karine’s bakkerij shop geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de Voorwaarden (of die Karine’s bakkerij shop volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van Karine’s bakkerij shop kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Karine’s bakkerij shop staan.

10.2 Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

10.3 Op de Algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met Karine’s bakkerij shop krachtens de Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en Karine’s bakkerij shop gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de Voorwaarden. Op basis van de Algemene voorwaarden is de rechtbank van Brugge exclusief bevoegd bij geschillen.

10.4 Bij buitenechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal ophaar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kunt de consumentenombudsdienst bereiken via www.consumentenombudsdienst.be/nl. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kunt u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via ec.europa.eu/odr.